Stara Błotnica, dnia 03.10.2014 r.

 

Organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Stara Błotnica

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Stara Błotnica zaprasza do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

 Szanowni Państwo,

wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) w 2015 r.

Bardzo proszę o zapoznanie się z przedłożonym projektem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 3 października 2014 r.

Opinie i uwagi do projektu należy przedstawiać na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 46 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 3 października 2014 r. drogą elektroniczną na adres: gmina@starablotnica.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12, w terminie od 13 października 2014 r. do 28 października 2014 r.

Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

 1. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 03 października 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

 1. Projekt Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) w 2015 r.

 2. Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) w 2015 r.

 

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach

 

 

Zarządzenie Nr 46

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 3 października 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest roczny Program współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) w 2015 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stara Błotnica oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy treści projektu programu, o którym mowa w § 1, i zebranie opinii lub uwag do treści projektu programu.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Stara Błotnica.

3. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@starablotnica.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Stara Błotnica (pok. nr 12); w terminie określonym w § 3.

§ 3

Termin konsultacji wyznaczam:

od 13 października 2014 r. do 28 października 2014 r.

§ 4

Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. § 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 46

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 3 października 2014 r.

PROJEKT

 

Program współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118 )w 2015 r.

Rozdział I
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 1

 1. Program współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.

 2. Celem głównym Programu jest rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Celem głównym Programu jest rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez partnerską współpracę gminy z Organizacjami.

 1. Cele szczegółowe Programu:

 1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną czy regionalną.

 2. Bardziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobremu rozpoznaniu jego potrzeb.

 3. Uzupełnianie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie realizować tych zadań przez własne struktury.

 4. Włączenie Organizacji w realizację zadań publicznych

 5. Bardziej efektywne zarządzanie finansami samorządu, przez dystrybuowanie środków
  z budżetu samorządowego na realizację zadań.

 6. Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

 7. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

 9. Wzmocnienie potencjału Organizacji.

 

Rozdział II

Zasady współpracy

§ 2

Współpraca Gminy Stara Błotnica z Organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach:

 1. pomocniczości, która oznacza, że Wójt gminy Stara Błotnica zleca realizację zadań publicznych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców;

 2. suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;

 3. partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;

 4. efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;

 5. uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje i inne rodzaje wsparcia ze strony Gminy.

 

Rozdział III
Zakres współpracy

§ 3

 1. Program reguluje współpracę organów Gminy Stara Błotnica z Organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stara Błotnica i określa:

 1. formy współpracy stosowane na obszarze Gminy;

 2. wykaz priorytetowych zadań publicznych;

 3. okres realizacji programu;

 4. sposób realizacji programu, który zapewni osiągnięcie celów programu;

 5. sposób oceny realizacji programu;

 6. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 1. Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. ochrony i promocji zdrowia,

 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następujących dziedzinach: piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, biegi przełajowe, taekwondo, judo, brydż oraz organizacja imprez rekreacyjno – sportowych,

 6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 7. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej.

 8. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

 9. wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta Gminy Stara Błotnica, po akceptacji ich przez Radę Gminy Stara Błotnica w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział IV
Formy współpracy

§ 4

Uchwalając corocznie budżet, Rada Gminy Stara Błotnica rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach Programu.

§ 5

 1. Współpraca w ramach Programu odbywa się w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

 5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

 6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

 7. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

 8. udostępnianie posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych;

 9. wspieranie szkoleń dla Organizacji;

 10. doradztwo Organizacjom w wypełnianiu dokumentów konkursowych i pozyskiwaniu środków finansowych z poza budżetu Gminy;

 11. udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, przez Wójta Gminy Stara Błotnica i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy pomieszczeń, środków transportu i innych środków technicznych niezbędnych Organizacjom do realizacji zadań publicznych;

 12. promowanie wspólnych działań poprzez rozpowszechnianie informacji w prasie, radiu, telewizji i w internecie;

 13. współrealizacja działań, zgodnie z pkt. 2; §3

 

Rozdział V

Sposób realizacji programu

§ 6

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom może mieć formy:

 1. powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

 2. wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust.1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji zadania, a Gmina Stara Błotnica zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków publicznych w formie dotacji.

 3. Powierzenie lub wspieranie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.

 

§ 7

 1. Wójt ogłasza konkurs ofert z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

  1. rodzaju zadania,

  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

  3. zasadach przyznawania dotacji,

  4. terminach i warunkach realizacji zadania,

  5. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

  6. zrealizowanych przez gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym gminie lub przez nią nadzorowanym.

 3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 8

 1. Wyniki konkursu podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

 2. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 9

Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy
muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

§ 10

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

 2. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

 2. aktualny wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego),

 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Stara Błotnica.

 2. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

 1. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

 2. tytuł zadania,

 3. adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.

 1. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 3 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

 2. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

 3. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i
  żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę.

 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem ponosi wnioskodawca.

§ 11

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć oferty na realizację zadań publicznych.

 2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy Stara Błotnica w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia złożenia wniosku:

 1. rozpatruje celowość realizacji zadania,

 2. informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

§ 12

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

§ 13

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

Rozdział VI

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14

 1. Ogłaszając konkurs Wójt Gminy Stara Błotnica powołuje komisję konkursową.

 2. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie.

 4. Każda działająca na terenie Gminy Stara Błotnica Organizacja ma prawo zgłoszenia, na formularzu ustalonym przez Wójta Gminy, jednego przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowych.

 5. Wójt Gminy Stara Błotnica prowadzi rejestr zgłoszonych przedstawicieli i spośród nich powołuje osoby do komisji konkursowych, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy.

 6. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert powołuje się odrębną komisję.

§ 15

Przed otwarciem ofert komisja ustala prawidłowość oferty co do wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz terminowość jej zgłoszenia.

§ 16

 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

 2. Komisja wybiera ze swojego grona protokolanta, który sporządza protokół z przebiegu konkursu.

§ 17

 1. Uchwały komisji podejmowane są w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 18

 1. Protokół z przebiegu konkursu sporządzony jest w dwóch egzemplarzach i podpisany przez wszystkich obecnych członków komisji.

 2. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stara Błotnica.

§ 19

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Rozdział VI

Sposób oceny realizacji programu
§ 20

 1. Wykonanie zleconego zadania nadzoruje członek kierownictwa urzędu nadzorujący realizację zadania, a sposób wykorzystania przyznanej dotacji Skarbnik Gminy.

 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na ocenie:

 1. stanu realizacji zadania,

 2. rzetelności i jakości wykonania zadania,

 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

 4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

 2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 3. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Stara Błotnica oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za ubiegły rok do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

 

Rozdział VII

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 21

 1. Program współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118)tworzony jest na podstawie analizy współpracy z lat ubiegłych w oparciu o potrzeby z jednej strony gminy, natomiast z drugiej – potrzeby i potencjał organizacji pozarządowych.

 2. W dniach 24 września i 8 października 2014 r. odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi na temat wspólnego budowania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. Podczas spotkań naniesiono uwagi i drobne korekty zgłoszone przez organizacje.

 3. Program współpracy zostaje poddany konsultacjom społecznym, informację o zarządzeniu konsultacji oraz projekt programu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Błotnica.

 4. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 13 października 2014 r. do 28 października 2014 r. w formie pisemnych uwag do Programu.

 5. Informacje z przebiegu konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Błotnica.

 

 

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 46

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 3 października 2014 r.

 

FORMULARZ KONSULTACJI

Przedmiot konsultacji

 

 

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga

 

 

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji

 

 

Uzasadnienie zmiany oraz opinia o Programie

 

 

Podmiot zgłaszający uwagi

Nazwa podmiotu i adres

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

 

E- mail

 

Tel.

 

 

 

 

 

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach

 

 

Wróć